Prawo pracy

Prawo pracy reguluje stosunek pomiędzy pracownikami, a pracodawcami. LEXi Kancelaria Prawna świadczy pomoc prawną każdej ze stron.

Pracownikom doradzamy w sporach z ich pracodawcami, prowadzimy m.in. sprawy o ustalenie stosunku pracy, o zapłatę wynagrodzenia z tytułu godzin nadliczbowych czy odpraw. Dochodzimy zapłaty wynagrodzenia zarówno bezpośrednio od pracodawcy, jak też z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Czasami istnieje potrzeba dochodzenia roszczeń z tytułu bezprawnego wypowiedzenia umowy, czy zwolnień grupowych. Prowadzimy sprawy sądowe o sprostowanie świadectwa pracy, o odszkodowanie w przypadku dyskryminacji czy mobbingu.

Pracodawcom doradzamy we wszelkich sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników, przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę i kontrakty menadżerskie, sporządzamy regulaminy wymagane przez kodeks pracy.

Z zakresu prawa pracy:

  • reprezentujemy Klientów przed sądem w sporach z pracodawcą,
  • odzyskujemy zaległe wynagrodzenia za pracę od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • przygotowujemy i negocjujemy umowy o pracę,
  • przygotowujemy regulaminy, statuty,
  • przygotowujemy pisma związane z rozwiązaniem umowy o pracę,

LEXi Kancelaria Prawna oferuje pomoc prawną z zakresu prawa pracy zarówno w aspekcie teoretycznym (porady prawne), jak i praktycznym (reprezentacja Klientów w sądach, urzędach i innych instytucjach). Reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych dotyczących przywrócenia do pracy, o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku pracy, o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie stosunku pracy. Skutecznie dochodzimy prawa zapłaty renty i renty wyrównawczej, o zapłatę odprawy i innych świadczeń przewidzianych w wewnętrznych aktach prawa pracy.