Slide Left Slide Right

.
.

Windykacja polubowna

.

img1Celem działań polubownych jest przeprowadzenie szybkiego i efektywnego procesu odzyskania należności z zastosowaniem narzędzi adekwatnych do danej kategorii wierzytelności.
.

W postępowaniu polubownym obsługiwane są wierzytelności każdego rodzaju i na każdym etapie przeterminowania (także przedawnione).
.

LEXi Inkasso podejmuje się prowadzenia wszystkich spraw, niezależnie od stopnia trudności, terminu wymagalności czy statusu dłużnika.
.

Negocjatorzy LEXi Inkasso wykorzystują wszelkie możliwe sposoby kontaktu z dłużnikiem – korespondencję listową (tradycyjną i elektroniczną), wiadomości SMS, rozmowę telefoniczną oraz, w uzasadnionych wypadkach, wizytę bezpośrednią.
.

Czynności tego etapu są indywidualnie dostosowane do potrzeb oraz specyfiki danego zlecenia.

.
.
.

Windykacja sądowa
.

img2LEXi Inkasso wykonuje wszelkie czynności związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procesu sądowego i zapewnia Klientowi reprezentację procesową aż do uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty lub wyroku, kończącego postępowanie sądowe.

.
Postępowanie sądowe obejmuje w szczególności następujące działania: przygotowanie pozwu wraz z załącznikami, kierowanego do miejscowo najdogodniejszego dla Klienta sądu, sporządzanie i składanie dalszych pism procesowych, reprezentowanie Klienta na rozprawie przez fachowego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego), nadzorowanie poprawności przebiegu procesu sądowego oraz równoczesne negocjacje z dłużnikiem mające na celu ugodowe zakończenie postępowania.
.
Przy czym ugoda zawsze zawierana jest na warunkach ustalonych z Klientem i przez niego zaakceptowanych, po uprzednim zaopiniowaniu przez LEXi Inkasso.

.
.
Windykacja przedegzekucyjna

.

img3W momencie uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty lub wyroku, negocjatorzy LEXi Inkasso przeprowadzają ponowną próbę polubownego odzyskania należności.

.

Na tym etapie dłużnik jest zawiadamiany o tym, że zgoda na warunki proponowane przez wierzyciela pozwoli uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji finansowych, w tym przede wszystkim uniknięcie znacznych kosztów egzekucji komorniczej.

.
.

Windykacja egzekucyjna
.

img4Podczas tego etapu LEXi Inkasso zapewnia klientowi reprezentację przed komornikiem sądowym.

.

Główne czynności podejmowane w tym postępowaniu to: przygotowywanie wniosku egzekucyjnego do komornika, nadzorowanie prawidłowego przebiegu postępowania egzekucyjnego, wspomaganie komornika informacjami dotyczącymi dłużnika, pozyskiwanie przy pomocy komornika informacji na temat majątku i źródła dochodów dłużnika, zabezpieczanie roszczeń Klienta poprzez ustanawianie hipotek przymusowych na nieruchomościach dłużnika itp.

.

LEXi Inkasso podejmuje się również składania wniosków o ponowne przeprowadzenie egzekucji komorniczej w przypadku spraw, w których wydano postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezskuteczności.

Skup wierzytelności
.

img5LEXi Inkasso oferuje usługę polegającą na odkupieniu od Klienta przysługujących mu wierzytelności.

.

Po zawarciu umowy LEXi Inkasso przeprowadza windykację należności w sposób odpowiedni dla danego rodzaju sprawy (polubowna, sądowa, przedegzekucyjna, egzekucyjna), a po odzyskaniu środków od dłużnika wypłaca Klientowi ustaloną w umowie cenę.

.

Niepodważalną zaletą tego rozwiązania dla Klienta jest to, że Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z odzyskaniem należności. LEXi Inkasso bierze na siebie także pełne ryzyko ewentualnego przegrania sprawy i obciążenia np. kosztami procesu.

Pieczęć prewencyjna
.

img6Pieczęć prewencyjna jest tanim i prostym narzędziem, mającym nakłonić kontrahentów do terminowego regulowania należności.

.

Stosowanie pieczęci na fakturach, wezwaniach do zapłaty oraz innych dokumentach ostrzega, że w przypadku nieuregulowania zobowiązań w ustalonym terminie, działania windykacyjne zostaną zlecone LEXi Inkasso.
.
Wykorzystując w codziennej pracy pieczęć prewencyjną, klienci LEXi Inkasso informują swoich kontrahentów o współpracy z profesjonalną firmą windykacyjną oraz nie ryzykują pogorszenia relacji biznesowych z rzetelnymi płatnikami.

.

Dodatkowo poprawiają płynność finansową swojej firmy, gdyż używanie pieczęci mobilizuje do szybszej spłaty zobowiązań.

 

Kontakt

.

LEXi Inkasso

.

biuro@lexi.com.pl

.

tel: 513 513 818

.

ul. Międzyleska 2-4 lok. 108
50-514 Wrocław

.

NIP: 612-173-97-47

.

Dojazd tramwajem nr 8 oraz liniami autobusowymi nr 100, 125, 134, 145, 325 (przystanek Klimasa)

bud